Usposabljanje in razvoj zaposlenih

VARGO – Varno do cilja!

Zaposlene usposabljamo in razvijamo s pomočjo temeljenjih principov prestižnega standarda INVESTORS IN PEOPLE – Vlagatelji v ljudi. Standard Vlagatelj v ljudi je poslovno orodje za dvig učinkovitosti družbe s pomočjo vlaganja in razvoja zaposlenih delavcev. To orodje pomaga družbi, da poveča svojo učinkovitost oz. napredek in doseže svoje cilje s pomočjo ustreznega vodenja in razvoja delavcev.

 • Integriteta in kultura v podjetju
 • Osnove vodenja zaposlenih
 • Uvajanje sprememb
 • Razvoj in oblikovanje vodij
 • Priprava na letne razgovore in izvajanje LR
 • Osnove samozaščitnega obnašanja
 • Vzpostavitev sistema poslovne varnosti

Usposabljanje in razvoj zaposlenih poteka na podlagi naslednjih principov:

Načrtuj

 • Strategija za izboljšanje delovanja družbe (poslovni načrt, ipd.) je jasno opredeljena in razumljiva.
 • Učenje in razvoj sta načrtovana za dosego zastavljenih ciljev.
 • Razvite so strategije za upravljanje ljudi z namenom razvoja in učenja ter spodbujanja enakih možnosti za razvoj ljudi v družbi.
 • Kompetence in zahteve za vodenje ljudi so jasno definirane in razumljive (zahteve za menedžerje in vodje).

Izvajaj

 • Menedžerji so učinkoviti pri vodenju, upravljanju in razvoju zaposlenih.
 • Prispevek zaposlenih k doseganju ciljev družbe je prepoznan in cenjen.
 • Zaposlene se spodbuja k prevzemanju odgovornosti s tem, da sodelujejo pri odločanju.
 • Ljudje oz. zaposleni se učinkovito učijo in razvijejo.

Preverjaj

 • Naložbe v ljudi izboljšujejo uspešnost družbe.
 • Izboljšave se nenehno uresničujejo s pomočjo zaposlenih delavcev oz. z upravljanjem in razvojem zaposlenih.