Načrt dela kadrovske službe_5.del

USTVARJANJE KONKURENČNE PREDNOSTI PODJETJA

1. Oblikovanje družbene kulture in identitete

Podjetje mora v obdobju uveljavljanja sprememb še posebej delati na oblikovanju primerne družbene kulture, identitete ter vrednot podjetja, ki slonijo dediščini podjetja ter pozitivni blagovni znamki.

Vrednote podjetja so tiste, ki delujejo kot lepilo – držijo nas skupaj in nas tesno povezujejo ter nas delajo enkratne in edinstvene na konkurenčnem trgu. Vrednote pomenijo ključ do uspeha!

Ključne aktivnosti v letu 2017:

@  Stalno zagotavljati enotno in skupno razumevanje identitete podjetja (poslanstvo in vizija podjetja, osnovne vrednote podjetja), in sicer na podlagi: delavnice, predavanja, obravnava na delovnih sestankih, posebnih dogodkih / srečanjih z delavci, ipd.

@  Dosledna in konsistentna uporaba CGP pri komunikaciji z notranjimi in zunanjimi deležniki.

@  Stalno zagotavljati oz. krepiti občutek pripadnosti in ponosa pri zaposlenih, da so zaposleni v podjetju XX d.o.o. (proslavljanje zmag – uspehov, nagrajevanje in priznavanje truda, itd.)

@  Pravočasno obveščanje in podpora zaposlenih pri načrtovanju in uresničevanju vsakoletnega poslovnega načrta oz. strategij podjetja.

 

2. Delovno okolje

Pozitivno delovno okolje pomeni dobro vzdušje v timu ter urejeno in varno delovno mesto.

Ključne aktivnosti v letu 2017:

@  Integriteta v podjetju – usposabljanje

@  Asertivna komunikacija in obvladovanje stresa

@  Prepoznava truda in nagrajevanje delovne uspešnosti

@  Oblikovanje zaposlitvene vrednostne ponudbe

@  Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja

@  Izvedba ključnih dogodkov – srečanje z delavci v štirih letnih časih: Annual Refresher – letno srečanje z delavci (predstavitev poslovnega načrta), Team building / Športni dan, Prodajna konferenca in Božiček / Dedek Mraz

 

 3. Zaposlitvena vrednostna ponudba

Privabljanje, zaposlovanje, razvoj ter ohranjanje zaposlenih delavcev v podjetju so osnovni izzivi HRM. Zato je izredno pomembno razviti unikatno Zaposlitveno vrednostno ponudbo (EVP – Employement Value Proposition), s pomočjo katere lahko podjetje privablja kandidate za zaposlitev in ohranja lastne zaposlene.  EVP pomeni ustvariti unikatno kombinacijo plačila za delo, stimulacij in priznanj v zameno za delo in prizadevnost konkretnega delavca. Gre za oblikovanje posebne strategije, ki je prvenstveno usmerjena na že zaposlene delavce, ker so le ti najboljši ambasadorji (glasniki) podjetja. Bistvo EVP se skriva v naslednjih vprašanjih: Zakaj bi delal/a za to podjetje? Zakaj delam v tem podjetju? Zakaj naj se trudim? Torej, zagotoviti moramo, da je delo oz. celotna delovna izkušnja v našem podjetju neprimerno boljša kot v drugem, praviloma konkurenčnem podjetju.

Ključne aktivnosti v letu 2017:

 @  Izgradnja oz. prenova plačnega sistema

@  Izgradnja oz. prenova sistema nagrajevanja iz naslova delovne uspešnosti (KPI za vse delavce, priprava merljivih ciljev, mesečne / kvartalne stimulacije, letni bonusi)

@  Priznavanje in nagrajevanje delovne uspešnosti (izdelava programa nagrajevanj ter ustreznega navodila o priznanjih in nagrajevanju delavcev)

@  Praznovanje uspehov

@  Organizacija in izvedba ključnih letnih dogodkov

@  Udeležba na športnih dogodkih in promocijska darila za zaposlene

@  Dan odprtih vrat za družine zaposlenih

@  Uvedba internega glasila

 

4. Zavzetost zaposlenih

Zavzetost pomeni, da je delavec v danem trenutku popolnoma prisoten oz. popolnoma psihično in fizično osredotočen na dogajanje okoli njega in na delo samo. Torej, zavzetost pomeni popolno osredotočenost na določen trenutek, na »ta« trenutek. Pomeni sposobnost popolnoma se zavedati danega trenutka in časa. Pomeni biti PRISOTEN in se popolnoma posvetiti delu in ciljem v podjetju.

Zavzeti zaposleni je zato ključni dejavnik uspeha v podjetju. Obseg zavzetosti zaposlenih bo odločil, ali in v kakšnem obsegu bo podjetje dosegalo zastavljene cilje. Uspeh lahko dosežemo zgolj z zavzetim pristopom do dela, našega podjetja in strank.

 

Ključne aktivnosti v letu 2017:

 @  Oblikovanje in izvedba ankete o zavzetosti zaposlenih

@  Izvedba ankete Certifikat družini prijazno podjetje

@  Akcijski načrt za dvig obsega zavzetosti

@  Zagotavljanje učinkovite komunikacije in podajanja povratnih informacij s strani vodij in delavcev: zasebni razgovori vodja-delavec, dan odprtih vrat pri glavnem direktorju, ipd.

@  Promocija zdravega načina življenja

 

5. Strokovna usposabljanja in razvoj

Temeljni namen razvoja zaposlenih delavcev je zagotoviti, da ima podjetje primerno usposobljene delavce, ki bodo sposobni izpolnjevati zastavljene cilje in s svojim delom prispevali k uspešnejšemu poslovanju. To lahko dosežemo samo, če:

–   ima vsak zaposleni v podjetju primerno znanje, spretnosti in sposobnosti za učinkovito opravljanje svojega dela,

–   če se kakovost dela posameznikov in timov nenehno izboljšuje in

–   če se zaposleni razvijajo v smeri, ki omogoča njihov največji možni napredek in rast.

Ključne aktivnosti v letu 2017:

@  izdelati metodologijo načrtovanja in analize usposabljanj,

@  povišati obseg strokovnih usposabljanj,

@  v usposabljanja zajeti vse zaposlene delavce in vodje

@  pri izvedbi usposabljanj v največji meri koristiti državna sredstva oz. pridobljeno denarno subvencijo.

 

6. Vzdrževanje industrijskih (ISO) standardov

Kadrovska služba ima eno ključnih vlog pri zagotavljanju kakovosti poslovanja, upravljanja z varovanjem okolja in varstva in zdravja pri delu, ki jih zagotavljajo industrijski standardi ISO 9001 in 14001 ter OHSAS 18001.

Ključne aktivnosti v letu 2017:

@  odločitev vodstva podjetja o certificiranju in ali vzdrževanju standardov.

 

7. Varnost in zdravje pri delu

Pojem varnosti in zdravja pri delu že po svoji vsebini in namenu obsega pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev, da v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter ob določanju in upoštevanju varnostnih ukrepov, s katerimi se obvladuje oziroma preprečujejo nevarnosti in škodljivosti pri delu, zagotavljajo takšno raven varnosti in zdravja pri delu, ki glede na naravo dela zagotavlja delavcu največjo možno mero zdravstvene in psihofizične varnosti. Hkrati s tem je delodajalec dolžan prilagajati svoje ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu spremenjenim okoliščinam, stalno izboljševati obstoječe stanje oziroma stopnjo varnosti in zdravja pri delu

Delodajalec je dolžan izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale večjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh.

 Ključne aktivnosti v letu 2017:

@  izogibanje nevarnostim (opozarjanja, nasveti, predavanja, izredni nadzori);

@  ISO notranje presoje;

@  ocenjevanje in obvladovanje tveganj;

@  obvladovanje nevarnosti pri viru;

@  prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da odpravlja monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju škodljive okoliščine (humanizacija dela);

@  prilagajanje tehničnemu napredku;

@  nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim;

@  razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja;

@  dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi;

@  dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.