Načrt dela kadrovske službe_4.del

Večanje upravljavske in operativne sposobnosti podjetja

Vodenje v obdobju uveljavljanja sprememb je eden ključnih dejavnikov uspeha, zato zahteva našo posebno pozornost. Za uspešno uveljavitev sprememb v podjetju oz. za uresničevanje zastavljenih poslovnih ciljev moramo razvijati vodje, ki so eden ključnih deležnikov za uveljavljanje sprememb (change agents). Vodje potrebujejo zavest in posebna znanja o nujnosti uveljavljanja sprememb ter znanja o vodenju zaposlenih v tem težavnem obdobju.

Ustrezno vodenje in usposabljanje lahko poveča produktivnost in učinkovitost v podjetju ter oblikuje edinstveno kulturo v podjetju in pozitivno delovno okolje.

 Ključne aktivnosti v 2017

 @  Vodenje v obdobju uveljavljanja sprememb (program usposabljanja za srednji menedžment)

@  Integriteta v podjetju (program usposabljanja za sredni menedžment)

@  360 stopinjsko ocenjevanje kompetenc vodij

@  Čustvena inteligenca (program usposabljanja)

 

Delovne kompetence

Kompetenčni profil za posamezna delovna mesta opredeljuje vedenjske in funkcionalne (strokovne) kompetence za posamezna delovna mesta, ki so navadno navedena v Katalogu delovnih mest. Kompetence so merljiva vedenja, znanja, strokovne spretnosti, sposobnosti ter druge človeške značilnosti, ki pripomorejo k doseganju osebnih rezultatov in doseganju poslovnih ciljev podjetja.

Ključne aktivnosti v 2017

 @  Ocena delovne uspešnosti in potenciala (ABC analiza delavcev)

@  Načrtovanje talentov in naslednikov

@  Izvedba in analiza letnih razgovorov

@  Izvedba ocenjevanja kompetenc za višji in srednji menedžment (360 in 180 stopinjsko ocenjevanje kompetenc)

  

Notranji predpisi

 Notranji predpisi (pravilniki, navodila, procedure, itn.) so ključni za:

  • zagotavljanje pravne pravilnosti in varnosti;
  • zagotavljanje internega reda;
  • oblikovanje enotnega okvira in postopkov za enako in pošteno obravnavo vseh zaposlenih;
  • zagotavljanje kontinuitete v razvoju podjetja.

 

Ključne aktivnosti v 2017

 @  Izdelati interne predpise v podjetju (ter jih umestiti v sistem vodenja kakovosti, če obstaja), in sicer: Pravilnik o plačah in nagrajevanju, Pravilnik o priznanjih v podjetju, nadgradnja ISO dokumentacije, ….

@  Priprava Etičnega kodeksa.

 

Komunikacija

Komunikacija je eden ključnih dejavnikov za uspeh podjetja; slaba ali pomanjkljiva komunikacija ali celo odsotnost horizontalne in vertikalne komunikacije, neizbežno vodi k nezadovoljstvu zaposlenih, njihovi sumničavosti in dvomu v vodstvo podjetja ter njihove vodje; to pa posledično slabi učinkovitost podjetja, kar vodi k neuspehu.

Zato je naš namen ustvarjati pogoje za pravo, pogumno, spoštljivo in odkrito komunikacijo (ang. Fierce Communication) na vseh nivojih v podjetju. Bistvo takšne komunikacije je v tem, da zaposleni kot čustveno bitje zna in želi izraziti svoje mnenje ter da ga tudi izrazi, ko je to potrebno, ne glede na morebitne posledice in mnenje drugih ter tako tvorno sodeluje pri dnevnih odločitvah v podjetju.

Ključne aktivnosti v 2017

@  Izdelava komunikacijskega načrta v podjetju

@  Izvedba delavnic na temo asertivne komunikacije in krepitve medsebojnega zaupanja

@  Dosledno izvajanje sektorskih delovnih sestankov in zapisov teh sestankov

@  Dosledno izvajanje delovnih sestankov Kolegija vodstva družbe in zapisov teh sestankov

@  Obveščanje delavcev o sprejetih ukrepih in prihodnosti podjetja preko skupne pošte in oglasnih desk

@  Spodbujanje delavcev za podajanje predlogov in uporabo poštnih nabiralnikov

@  Organizacija in izvedba ključnih dogodkov v podjetju: Letno srečanje z delavci – Annual Company Refresher, kjer se predstavi letni plan oz. poslovni načrt, Športni dan – team building, Prodajna konferenca, Božiček/Mikavž)

 

Upravljanje uspešnosti

Upravljanje uspešnosti je holistični proces, ki vsebuje številne aktivnosti, ki pripomorejo k učinkovitem upravljanju posameznikov in timov za doseganje rezultatov v podjetju. Takšen pristop tudi oblikuje specifično in unikatno družbeno kulturo zmagovalcev in doseganja rezultatov v podjetju, kjer so posamezniki in timi odgovorni za izvajanje svojega dela oz. za nenehno doseganje rezultatov. Ocenjevanje delovne uspešnosti na letnem razgovoru je ena od ključnih aktivnosti v procesu upravljanja uspešnosti.

Ključne aktivnosti v letu 2017

 @  Zagotoviti oblikovanje in izvedbo letnih razgovorov na način da:

o   osebni cilji so neposredno povezani s poslovnimi cilji podjetja;

o   delovna uspešnost delavca (tam, kjer nedvomno obstaja) mora biti prepoznana in nagrajena;

o   slaba delovna uspešnost je delavcu takoj naznanjena, dogovorjene so  ustrezne akcije in postopki.