Načrt dela kadrovske službe_3. del

V nadaljevanju bom predstavil vsebino načrta dela kadrovske službe.

Na prvo mesto bom postavil:

PRIVABLJANJE IN OHRANJANJE TALENTOV V PODJETJE

 • Načrtovanje kadrov
 • Zaposlovanje & Selekcija
 • Vojna za talente (pravi človek na pravem mestu ob pravem času)
 • Programi usposabljanja
 • Plače & Sistem nagrajevanja
 • Priznanja
 • Upravljanje s talenti & Načrtovanje naslednikov

 

Načrtovanje kadrov 

Osnovni cilj

Stalno zagotavljanje zadostnega števila kadrov oz. zaposlenih za uresničevanje zastavljenih poslovnih ciljev na nivoju celotnega podjetja oziroma za uresničevanje ciljev po posameznih oddelkih v podjetju.

Ključne aktivnosti v 2017 (Q1-Q4): 

@ Analiza kadrovskih potreb po posameznih delovnih področjih oz. oddelkih v podjetju

@ ABC analiza kadrov – ocena delovne uspešnosti in potenciala

@ Izdelava načrta talentov in naslednikov 2017

@ Sprejem Kadrovskega načrta 2017

 

Načrtovanje in oblikovanje delovnih mest

 Osnovni cilj

Oblikovanje Kataloga delovnih mest ter kompetenčnih profilov za posamezna delovna mesta, z namenom jasne opredelitve pooblastil in odgovornosti za doseganje poslovnih ciljev podjetja.

Ključne aktivnosti v 2017 (Q1-Q4):

@  Oblikovanje / Prenova Kataloga delovnih mest.

@  Prenova posameznih kompetenc in opisov delovnih mest.

@  Popravek / oblikovanje nove organizacije v podjetju

@  Dopolnitve in spremembe akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest

@  Nove / spremenjene pogodbe o zaposlitvi

  

Zaposlovanje in selekcija

Ključ za popolno izrabo potenciala podjetja ter za doseganje njegove maksimalne uspešnosti so zaposleni delavci. Zato je učinkovito rekrutiranje ter ves zaposlitveni proces ključen za doseganje prej omenjenih ciljev ter za oblikovanje zmagovalnega tima. Ključen pogoj za dosego uspeha je zaposlovati »prave ljudi na prava delovna mesta ob pravem času« ter razvijati talente v podjetju. Poleg navedenega moramo tudi zmanjšati strošek dela s prepoznavo zaposlenih, ki ne izpolnjujejo pričakovanj oz. ne opravljajo dela skladno z veljavno pogodbo o zaposlitvi (underperformers – podpovprečni).

Osnovni cilji

 @  Zaposlovanje skladno in izključno na podlagi aktualnega kadrovskega načrta.

@  Dosledno uresničevanje navodil o postopku zaposlovanja

@  Dosledno izvajanje postopka »Izhodni intervju« ob odhodu zaposlenega iz podjetja (odpoved DR s strani delavca, odpoved DR s strani delodajalca). Zbrane povrtane informacije se uporabijo za nadgradnjo postopkov in praks pri vodenju ter delu kadrovske službe.

 Ključne aktivnosti v 2017 (Q1-Q4):

 @  Nadgradnja postopka zaposlovanja.

@  Izdaja Kodeksa podjetja za novo zaposlene in obstoječe delavce.

@  Izvedba usposabljanja za menedžerje o tehnikah in principih zaposlitvenih razgovorov.

@  Izvedba izhodnih intervjujev za vse delavce, ki odhajajo iz podjetja.

@  Uporaba socialnih medijev pri zaposlovanju in »branding«.

  

Programi usposabljanja

Usposabljanje za delo oz. usposobljeni delavci so eden od osnovnih pogojev za doseganje uspeha oz. realizacijo poslovnih ciljev podjetja. Z izvajanjem primernih usposabljanj lahko:

 • zagotovimo razumevanje delavcev, kaj in kako je potrebno delati v podjetju oz. njihovo vlogo pri opravljanju posameznih delovnih nalog,
 • merimo in poenotimo principe in načine dela,
 • zagotavljamo in ohranjamo strokoven razvoj in know how podjetja,
 • odkrivamo in analiziramo napake pri delu,
 • odkrivamo in implementiramo nove, boljše metode in oblike dela,
 • odkrivamo člane tima, ki potrebujejo dodatno pomoč in vodenje za opravljanje dela.

Ključne aktivnosti v 2017 (Q1-Q4):

 @ Izvedba strokovnih usposabljanj skladno z letnim načrtom usposabljanj ter usposabljanj na podlagi analize letnih razgovorov z delavci v podjetju.

@ Izdelava in izvedba Programa razvoja talentov v podjetju.

@ Izdelava in izvedba Izobraževalnih in razvojnih programov (L&D Plan 2017) za naslednike v podjetju ter ključne kadre – talente v podjetju.

@  Izdelava programa uvajanja za novo zaposlene delavce ter dosledno izvajanje Uvajalnih treningov (Plan uvajanja) za novo za novo zaposlene delavce v podjetju ter za delavce, ki so dalj časa odsotni z delovnega mesta (daljša bolniška odsotnost, porodniški dopust, premestitve na drugo delovno mesto).

 

Plače in ugodnosti v podjetju 

Plače in ugodnosti za zaposlene predstavljajo po definiciji določen strošek v poslovanju našega podjetja. Zato je pravilno načrtovanje in morebitno spreminjanje plačnega sistema občutljivo in zahtevno pravno, organizacijsko in izvedbeno vprašanje, nenazadnje tudi zaradi emotivnega vrednotenja zaposlenih delavcev.

 Ključne aktivnosti v 2017 (Q1-Q4): 

@  Oblikovanje oz. prenova plačnega sistema (oblikovanje tarifnih in plačnih razredov – izdelava Plačne matrike oz. Pravilnika o nagrajevanju)

@  Prenova oz. oblikovanje sistema denarnega nagrajevanja iz naslova delovne uspešnosti (letne bonus sheme, mesečni bonusi, ključni kazalniki uspešnosti, idr.)

@  Usklajevanje plač skladno z novo oblikovanimi delovnimi mesti in tarifnimi razredi, skladno z delovno uspešnostjo in učinkovitostjo posameznikov.

 

Nagrajevanje 

Naša strategija za doseganje poslovnih ciljev temelji tudi na ustrezni motivaciji zaposlenih delavcev. Klima v podjetju ter ustrezna družbena kultura ter kvaliteta vodij in njihov način vodenja, so eden od ključnih pogojev za motivacijo zaposlenih delavcev. Kljub temu je prepoznavanje truda ter zavzetosti pri delu in ustrezno materialno (denarno) nagrajevanje zaposlenih, ki doprinesejo oz. naredijo več kot narekuje redna delovna obveza, še vedno eden od osnovnih motivacijskih dejavnikov.

Ključne aktivnosti v letu 2017 (Q1-Q4): 

@ Izdelava navodila o priznanjih in nagrajevanju delavcev (opredelitev vrst in oblik priznanj v podjetju ter sistema materialnega in nematerialnega nagrajevanja).

@ Oblikovanje Komisije za priznanja ter oblikovanje CGP za posamezne oblike priznanj.

@ Javna izpostavitev – predstavitev nagrajenih delavcev in razlogov za priznanje in nagrado na delovnih sestankih in ključnih srečanjih vodstva družbe z delavci.

  

Načrtovanje naslednikov

 Načrtovanje naslednikov v podjetju je ena od ključnih aktivnosti za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja podjetja ter za napredovanje zaposlenih delavcev; prepoznani nasledniki pa so seveda ključni za doseganje poslovnih ciljev podjetja. Drugače povedano: namen načrtovanja naslednikov je uresničevanje kariernih ambicij in načrtov visoko učinkovitih delavcev ter zagotavljanje skladnosti med njihovimi ambicijami ter cilji podjetja.

Načrtovanje naslednikov je ena od ključnih vodstvenih nalog vseh menedžerjev in drugih vodij v podjetju, na podlagi posebej oblikovanega procesa T&S Planning (Načrtovanje talentov in naslednikov), ob strokovni podpori HRM. 

Ključne aktivnosti v letu 2017 (Q1-Q4):

 @  Izvedba ocenjevanja delavcev ter prepoznava naslednikov v podjetju za kritična – ključna delovna mesta, skladno s terminskim planom.

@  Izdelava razvojnih načrtov za talente oz. identificirane naslednike v podjetju.

@  Sprejem konkretnih odločitev za posamezne talente oz. naslednike v zv. z napredovanji in izobraževanjem.

@  Nenehno zagotavljanje naslednikov za posamezna delovna mesta oz. ključne pozicije v podjetju.